26 มีนาคม 2564 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ ได้ตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน (Stakeholders) ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อแนวทางการพัฒนาโรงเรียน จึงจำเป็นที่โรงเรียนต้องมีหลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอด (Survive) และความเจริญก้าวหน้า (Growth) ของโรงเรียน จึงได้มีการจัดทำ SWOT Analysis เพื่อนำข้อมูลจากทั้งผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียน อันเป็นบริบทที่สำคัญในการตัดสินใจ เพื่อวางแผนพัฒนาโรงเรียน และวิเคราะห์ เพื่อกำหนดว่าทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนว่าจะเป็นไปในแนวทางใด ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือการวินิจฉัยองค์กร เทคนิค SWOT ตามแนวคิด การวิเคราะห์เชิงสถิติ สภาพภายนอก STEP และสภาพภายใน 2S4M เป็นหลัก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *