นายอนุชา นพรัมภา

นายอนุชา นพรัมภา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙

นายรัตน์ เขื่อนเพชร

นายรัตน์ เขื่อนเพชร

ตำหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรินทร์ ชั้นอินทร์งาม

นางสาวพัชรินทร์ ชั้นอินทร์งาม

ตำหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

นายยวน มูลสถาน

นายยวน มูลสถาน

ตำหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกันยา ศรีคำชุม

นางสาวสุกันยา ศรีคำชุม

ตำหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

นายพจนศักดิ์ กันตีมูล

นายพจนศักดิ์ กันตีมูล

ตำหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

นายอภิชาติ สุวพงษ์

นายอภิชาติ สุวพงษ์

ตำหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

นางสาวทัศนีย์ บุตรป้อม

นางสาวทัศนีย์ บุตรป้อม

ตำหน่ง : ครู
นางสาวกฤษติกา ร่มแก้ว

นางสาวกฤษติกา ร่มแก้ว

ตำหน่ง : ครู

วิทยฐานะ : ชำนาญการ

นางสาวรัตติกาล ทำคำ

นางสาวรัตติกาล ทำคำ

ตำหน่ง : ครู
นางสาวจามจุรี วีระภัทรากูล

นางสาวจามจุรี วีระภัทรากูล

ตำหน่ง : ครู
นางสาวเนตรนภา ใจวันดี

นางสาวเนตรนภา ใจวันดี

ตำหน่ง : ครู
นายคงกฤช จี๋แก้ว

นายคงกฤช จี๋แก้ว

ตำหน่ง : ครู
นางสาวไพจิตรา พิชิตปัจจา

นางสาวไพจิตรา พิชิตปัจจา

ตำหน่ง : ครู
นายณัฐวุฒิ สุธรรม

นายณัฐวุฒิ สุธรรม

ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย
นางสาวจรินดา จันทร์แปลง

นางสาวจรินดา จันทร์แปลง

ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย
นางสาวธันยพร ชัยวรรณ์

นางสาวธันยพร ชัยวรรณ์

ตำหน่ง : ครูผู้ช่วย
นางสาวกนกวลี เทแก้ว

นางสาวกนกวลี เทแก้ว

ตำหน่ง : ครู อัตราจ้าง
นายกฤชณัท​ วงษ์รัตน์

นายกฤชณัท​ วงษ์รัตน์

ตำหน่ง : ครู อัตราจ้าง
นางสาวสายพิณ โพธิรังษี

นางสาวสายพิณ โพธิรังษี

ตำหน่ง : ครู อัตราจ้าง
นายเอกชัย ยายทา

นายเอกชัย ยายทา

ตำหน่ง : ครู อัตราจ้าง
นายนิวัฒน์ เตียนวัน

นายนิวัฒน์ เตียนวัน

ตำหน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
นางสาวอภิชญา คำเมียด

นางสาวอภิชญา คำเมียด

ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
นายวสันต์ คำใหญ่

นายวสันต์ คำใหญ่

เจ้าหน้าที่ธุรการ